MAGNETRON 0900W/25L

Extra informatie

EAN code

4008146022944

Artikelgroep

*

behuizing roestvrijstaal, voorzien van uitneembaar draaiplateau Ø31,5cm en 1 grillrooster, 5 vermogensstanden,10 automatische programma’s inclusief ontdooien, grill- en oven functie zowel afzonderlijk als gecombineerd te gebruiken, magnetron 900W, grill 1400W, heteluchtoven 2400W

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Horecahandel van der Most niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Hulp nodig ?

daarvoor zijn we hier

Niet wat u zocht ?

Neem gerust contact met ons op, wij zullen ons best doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Algemene voorwaarden

Artikel 1.
Definities
Most Pro Horeca B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Most Pro Horeca B.V., gevestigd te Schuinesloot, ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder dossiernummer: 92066658.
Wederpartij: een (rechts)persoon die direct of indirect Diensten en/of Producten van Most Pro Horeca B.V. afneemt of heeft afgenomen dan wel een huurovereenkomst met Most Pro Horeca B.V. heeft gesloten.
Partijen: Most Pro Horeca B.V. en de Wederpartij gezamenlijk.
Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Most Pro Horeca B.V. voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.
Producten: alle goederen, die door de Wederpartij van I Most Pro Horeca B.V. worden afgenomen.
Overeenkomst: de (schriftelijke) vastlegging van afspraken tussen Most Pro Horeca B.V. en de Wederpartij, en/of de acceptatie van een Offerte.
Offerte: een schriftelijke uitnodiging van Most Pro Horeca B.V. aan de Wederpartij bevattende de voorwaarden waaronder Producten en/of Diensten afgenomen kunnen worden dan wel een huurovereenkomst gesloten kan worden.
Verwijzingen: Most Pro Horeca B.V. hierna te noemen Most Pro Horeca B.V.
Artikel 2.
Toepasselijkheid
2.1
Alle Offertes en aanbiedingen vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de Offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst
2.2
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
Artikel 3.
Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
3.1
Alle aanbiedingen en/of Offertes, in welke vorm ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.
3.2
Most Pro Horeca B.V. behoudt zich het recht voor een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.
3.3
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door Most Pro Horeca B.V., zijn de prijzen van Most Pro Horeca B.V. exclusief BTW.
3.4
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. Indien zich nadien prijsverhogingen mochten voordoen dan behoudt Most Pro Horeca B.V. zich het recht voor om het prijsverschil aan de Wederpartij door te berekenen.
3.5
Indien de prijsstijging meer dan 10% van de oorspronkelijke waarde bedraagt heeft de Wederpartij het recht om binnen zeven dagen na opgave van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit artikel geeft geen recht op vergoeding van enigerlei schade.
3.6
Geringe afwijkingen in kwaliteit, specificaties e.d., welke uit technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de geldende handelsusances algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor een beroep op een recht van reclame.
Artikel 4.
Annuleringen en wijzigingen
4.1
Voor een annulering is (schriftelijke) toestemming vereist.
4.2
Bij een annulering van een aan Most Pro Horeca B.V. verstrekte opdracht zijn alle door Most Pro Horeca B.V. ter zake van die opdracht gemaakte kosten voor rekening van de Wederpartij, met dien verstande, dat de Wederpartij in ieder geval gehouden is terzake van annuleringskosten minimaal 10% van de hoofdsom aan Most Pro Horeca B.V. te voldoen, zonder dat Most Pro Horeca B.V. gehouden is aan te tonen dat de gemelde kosten daadwerkelijk door Most Pro Horeca B.V. zijn gemaakt.
4.3
Het bepaalde in het voorgaande artikel geldt onverminderd het recht van Most Pro Horeca B.V. op vergoeding van schade wegens winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.
4.4
Tussentijdse wijzigingen van een opdracht of overeenkomst worden slechts na bevestiging van Most Pro Horeca B.V. geacht te zijn aanvaard.
Artikel 5.
Modellen/afbeeldingen
5.1
De in de catalogi/aanbiedingen/offertes/advertenties/prijslijsten/nieuwsbrief opgenomen modellen zijn slechts als aanduiding getoond.
5.2
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan kennelijke verschrijvingen, c.q. prijzen of aanduidingen die in de catalogi/aanbiedingen/advertenties/prijslijsten/nieuwsbrief staan vermeld en die evident onjuist zijn.
Artikel 6.
Reparatie en onderhoud
6.1
In geval van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden zal Most Pro Horeca B.V. de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
6.2
Most Pro Horeca B.V. behoudt zich het recht voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.3
Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de Wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Most Pro Horeca B.V. voortvloeiende schade en kosten door Wederpartij te worden vergoed.
6.4
In geval van onderhoudswerkzaamheden aan (horeca)keukenapparatuur, mede werkzaamheden ten behoeve een (brand)verzekeraar, is Most Pro Horeca B.V. nimmer aansprakelijk, uit welken hoofde dan ook, voor enige, door de Wederpartij of door derden geleden of te lijden schade, behoudens opzet of grove schuld.
Artikel 7.
Eigendomsovergang en risico
7.1
De eigendom van en het risico voor de goederen zullen overgaan op de Wederpartij op het moment van levering.
7.2
Levering vindt plaats op het moment dat de goederen het terrein respectievelijk het magazijn van Most Pro Horeca B.V. verlaten.
7.3
Most Pro Horeca B.V. behoudt zich de eigendom van de nu en in de toekomst geleverde goederen voor, totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op de Wederpartij, uit welken hoofde dan ook, volledig zullen zijn voldaan.
7.4
Indien er gerede twijfel bij Most Pro Horeca B.V. bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Wederpartij, is Most Pro Horeca B.V. bevoegd de levering uit te stellen totdat de Wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft.
7.5
Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Most Pro Horeca B.V. gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. Indien weigering van afname langer duurt dan 1 maand, is Most Pro Horeca B.V. gerechtigd de goederen te verkopen en alle schade en kosten op de Wederpartij te verhalen.
7.6
Indien Most Pro Horeca B.V. gegevens behoeft van de Wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd/uitvoering aan nadat Wederpartij deze aan Most Pro Horeca B.V. ter beschikking heeft gesteld.
7.7
Indien Most Pro Horeca B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Most Pro Horeca B.V. schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te bieden.
Artikel 8.
Transport
8.1
Indien en voor zover Most Pro Horeca B.V. of een derde het transport, verzending of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door Wederpartij aan Most Pro Horeca B.V. is verstrekt, door Most Pro Horeca B.V. bepaald. Tenzij door Partijen anders overeengekomen, neemt Wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
Artikel 9.
Reclames
9.1
Uitoefening van het recht van reclame moet schriftelijk geschieden, binnen acht dagen na ontvangst der goederen of verrichting van de diensten, voor zover het geen consumentenkoop betreft.
9.2
De waarde van de terug geleverde zaken wordt, onder aftrek van alle gemaakte kosten onder meer voor transport, douanebehandeling, eventuele verzekering met de Wederpartij verrekend. Retourzendingen, waarover niet vooraf met Most Pro Horeca B.V. schriftelijk overeenstemming is bereikt, worden niet aanvaard.
Artikel 10.
Verhuur
10.1
Bij het bepalen van de huurperiode worden alle dagen inclusief zater-, zon- en feestdagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een volledige dag.
10.2
De Wederpartij dient de gehuurde goederen uiterlijk op de overeengekomen dag en tijdstip te retourneren tenzij tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen de huurperiode te verlengen.
10.3
Indien de gehuurde goederen niet binnen de overeengekomen termijn worden geretourneerd heeft Most Pro Horeca B.V. het recht de huurprijs door te berekenen totdat de gehuurde goederen alsnog geretourneerd worden met een opslag van 20% van de huursom.
10.4
De Wederpartij is aan Most Pro Horeca B.V. een waarborgsom verschuldigd, welke door Most Pro Horeca B.V. bij de Overeenkomst wordt vastgesteld. De waarborgsom wordt verrekend met alle verschuldigde bedragen.
10.5
Het is de Wederpartij niet toegestaan de gehuurde goederen aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al dan niet tegen vergoeding.
10.6
Most Pro Horeca B.V. heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan.
10.7
De Wederpartij verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de goederen het terrein respectievelijk het magazijn van Most Pro Horeca B.V. verlaten.
10.8
De Wederpartij dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde goederen tegen verlies, diefstal, storm, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde goederen gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde goederen wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door Most Pro Horeca B.V. medegedeeld. Indien de Wederpartij nalaat de gehuurde goederen te verzekeren is Most Pro
Horeca B.V.
gerechtigd zelf de gehuurde goederen te verzekeren en de kosten hiervan in rekening te brengen bij de Wederpartij.
10.9
Bij verhuur van tenten is de Wederpartij verplicht de benodigde KLIC-melding te verrichten, welke nodig is om de tent(en) met haringen te kunnen zekeren. De verhuur gaat niet door indien niet aan de meldingsplicht is voldaan.
10.10
Bij verhuur van tenten is Most Pro Horeca B.V. niet aansprakelijk voor (gevolg)schade geleden door niet normale weersomstandigheden als hevige neerslag en storm (onder storm wordt verstaan windkracht 9 op de schaal van Beaufort), ook indien Most Pro Horeca B.V. de tent(en) heeft bevestigd.
10.11
Indien van toepassing, is de Wederpartij er verantwoordelijk voor, dat de locatie waar de tenten worden geplaatst, bereikbaar is per vrachtwagen en/of ruwterrein heftruck. Ten behoeve van de toiletwagen dient een wateraansluiting op de locatie aanwezig te zijn en een rioolsluiting voor de afvoer. Voorts dient de Wederpartij te zorgdragen voor voldoende ruimte voor de aanvoer en/of opslag van de goederen.
Artikel 11.
Betaling
11.1
In geval van koop, huur of door Most Pro Horeca B.V. verrichte werkzaamheden dient betaling voor (af)levering te geschieden op een door Most Pro Horeca B.V. aan te geven wijze. Voor consumentenkoop geldt een vooruitbetaling van 50% van de koopprijs tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
11.2
In andere gevallen dient betaling te geschieden binnen acht dagen na de factuurdatum. Reclames ter zake van facturen worden binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Most Pro Horeca B.V. te worden gemeld.
11.3
Bezwaren tegen de hoogte van de facturen bij door Most Pro Horeca B.V. verrichte werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Most Pro Horeca B.V. verschuldigde.
11.4
Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan verschuldigd de wettelijke rente plus 2% over het openstaande bedrag voor de duur van het verzuim.
11.5
Indien de Wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag inclusief de eventueel verschuldigde rente, een en ander met een minimum van EUR 100,00. De eventuele gemaakte gerechtelijke kosten en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald.
Artikel 12.
Garantie
12.1
De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen zeven dagen na levering te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Most Pro Horeca B.V. te worden gemeld. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht op de in lid 1 genoemde garantie toe.
12.2
In geval van koop wordt op nieuwe zaken een garantie verstrekt van 12 maanden.
12.3
De in lid 1 genoemde garantie beperkt zich tot het kosteloos verstrekken van nieuwe onderdelen. De garantie heeft aldus geen betrekking op reis- en voorrijkosten en uurlonen.
12.4
Buiten de garantie vallen: koelmiddelen, oliën, (plexi)glas, verlichting, pakkingen en accessoires.
12.5
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan, door de Wederpartij en/of derden wanneer zonder schriftelijke toestemming van Most Pro Horeca B.V., de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
12.6
In geval van onderhoudswerkzaamheden wordt geen garantie verleend.
Artikel 13.
Aansprakelijkheid
13.1
Indien Most Pro Horeca B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
13.2
Alleen de door Most Pro Horeca B.V. geleverde goederen, welke tekortkomingen vertonen of gebrekkig blijken te zijn, komen voor herstel, vervanging of restitutie in aanmerking waarvan de Wederpartij onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het rechtstreekse gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor Most Pro Horeca B.V. rechtens aansprakelijk is indien en voor zover fouten en/of gebreken onder normale omstandigheden, met de benodigde deskundigheid en oplettendheid voorkomen had kunnen worden.
13.3
Most Pro Horeca B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
13.4
De Wederpartij vrijwaart Most Pro Horeca B.V. eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Most Pro Horeca B.V. toerekenbaar is.
13.5
Most Pro Horeca B.V. is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door Wederpartij of door een door Wederpartij ingeschakelde derde.
13.6
Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is Most Pro Horeca B.V. nimmer aansprakelijk.
13.7
Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Most Pro Horeca B.V. nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Horeca Van der Most bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Most Pro Horeca B.V. steeds de bedoeling van Wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt.
13.8
Wederpartij dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte dan wel gehuurde geschikt is voor het doel waarvoor zij het gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte dan wel gehuurde niet geschikt is voor het doel, kan Wederpartij Most Pro Horeca B.V. niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.
13.9
De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Most Pro Horeca B.V. of haar ondergeschikten.
Artikel 14.
Overmacht
14.1
Most Pro Horeca B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
14.2
Van overmacht aan de zijde van Most Pro Horeca B.V. is sprake, indien de Wederpartij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Horeca Van der Most als bij derden, van wie Most Pro Horeca B.V. de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Most Pro Horeca B.V. ontstaan.
14.3
Voor zoveel Most Pro Horeca B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Most Pro Horeca B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
14.4
Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Most Pro Horeca B.V. als de Wederpartij bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Most Pro Horeca B.V. recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
Artikel 15.
Ontbinding
15.1
De Overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de Wederpartij, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
15.2
Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Wederpartij is aansprakelijk voor de door Most Pro Horeca B.V. geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
Artikel 16.
Toepasselijk recht
16.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van Most Pro Horeca B.V.. Voorzover Horeca Van der Most in haar aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen
Artikel 17.
Geschillen
17.1
Alle geschillen welke tussen Most Pro Horeca B.V. en de Wederpartij mochten ontstaan zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Almelo.
17.2
Most Pro Horeca B.V. is bevoegd het geschil aan arbitrage te onderwerpen, in welk geval Most Pro Horeca B.V. de Wederpartij schriftelijk hiervan in kennis zal stellen.

Welkom !

Wat fijn dat u ook gebruik wilt maken van onze online B2B shop.

Om uw account te kunnen aanmaken hebben we wel enkele gegevens van u nodig. Gelieve deze hiernaast in te vullen en daarna de aanvraag te versturen middels de groene knop.

Wanneer kunt u gebruik maken van de online shop ?

Zodra uw aanvraag door ons is ontvangen zullen we deze zo snel mogelijk activeren. Mogelijk nemen we vooraf contact met u op indien er onduidelijkheden zijn.

Wist u dat wij ook een showroom en magazijn hebben welke u vrijblijvend kunt bezoeken ? 

U bent van harte welkom !

Login met uw klantgegevens

Heeft u vragen ?