PEDAAL AFVALBAK 003L

Extra informatie

EAN code

4891342501302

Artikelgroep

*

roestvrijstaal, met binnen emmer

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Horecahandel van der Most niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Hulp nodig ?

daarvoor zijn we hier

Niet wat u zocht ?

Neem gerust contact met ons op, wij zullen ons best doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN: Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V.
Artikel 1. Definities
Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V., gevestigd te Schuinesloot, ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder dossiernummer: 805753692.
Wederpartij: een (rechts)persoon die direct of indirect Diensten en/of Producten van Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. afneemt of heeft afgenomen dan wel een huurovereenkomst met Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. heeft gesloten.
Partijen: Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. en de Wederpartij gezamenlijk.
Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.
Producten: alle goederen, die door de Wederpartij van I Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. worden afgenomen.
Overeenkomst: de (schriftelijke) vastlegging van afspraken tussen Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. en de Wederpartij, en/of de acceptatie van een Offerte.
Offerte: een schriftelijke uitnodiging van Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. aan de Wederpartij bevattende de voorwaarden waaronder Producten en/of Diensten afgenomen kunnen worden dan wel een huurovereenkomst gesloten kan worden.
Verwijzingen: Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. hierna te noemen Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Alle Offertes en aanbiedingen vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de Offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst
2.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen en/of Offertes, in welke vorm ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.
3.2 Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. behoudt zich het recht voor een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.
3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V., zijn de prijzen van Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. exclusief BTW.
3.4 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. Indien zich nadien prijsverhogingen mochten voordoen dan behoudt Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. zich het recht voor om het prijsverschil aan de Wederpartij door te berekenen.
3.5 Indien de prijsstijging meer dan 10% van de oorspronkelijke waarde bedraagt heeft de Wederpartij het recht om binnen zeven dagen na opgave van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit artikel geeft geen recht op vergoeding van enigerlei schade.
3.6 Geringe afwijkingen in kwaliteit, specificaties e.d., welke uit technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de geldende handelsusances algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor een beroep op een recht van reclame.
Artikel 4. Annuleringen en wijzigingen
4.1 Voor een annulering is (schriftelijke) toestemming vereist.
4.2 Bij een annulering van een aan Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. verstrekte opdracht zijn alle door Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. ter zake van die opdracht gemaakte kosten voor rekening van de Wederpartij, met dien verstande, dat de Wederpartij in ieder geval gehouden is terzake van annuleringskosten minimaal 10% van de hoofdsom aan Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. te voldoen, zonder dat Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. gehouden is aan te tonen dat de gemelde kosten daadwerkelijk door Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. zijn gemaakt.
4.3 Het bepaalde in het voorgaande artikel geldt onverminderd het recht van Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. op vergoeding van schade wegens winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.
4.4 Tussentijdse wijzigingen van een opdracht of overeenkomst worden slechts na bevestiging van Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. geacht te zijn aanvaard.
Artikel 5. Modellen/afbeeldingen
5.1 De in de catalogi/aanbiedingen/offertes/advertenties/prijslijsten/nieuwsbrief opgenomen modellen zijn slechts als aanduiding getoond.
5.2 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan kennelijke verschrijvingen, c.q. prijzen of aanduidingen die in de catalogi/aanbiedingen/advertenties/prijslijsten/nieuwsbrief staan vermeld en die evident onjuist zijn.
Artikel 6. Reparatie en onderhoud
6.1 In geval van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden zal Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
6.2 Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. behoudt zich het recht voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.3 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de Wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. voortvloeiende schade en kosten door Wederpartij te worden vergoed.
6.4 In geval van onderhoudswerkzaamheden aan (horeca)keukenapparatuur, mede werkzaamheden ten behoeve een (brand)verzekeraar, is Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. nimmer aansprakelijk, uit welken hoofde dan ook, voor enige, door de Wederpartij of door derden geleden of te lijden schade, behoudens opzet of grove schuld.
Artikel 7. Eigendomsovergang en risico
7.1 De eigendom van en het risico voor de goederen zullen overgaan op de Wederpartij op het moment van levering.
7.2 Levering vindt plaats op het moment dat de goederen het terrein respectievelijk het magazijn van Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. verlaten.
7.3 Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. behoudt zich de eigendom van de nu en in de toekomst geleverde goederen voor, totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op de Wederpartij, uit welken hoofde dan ook, volledig zullen zijn voldaan.
7.4 Indien er gerede twijfel bij Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Wederpartij, is Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. bevoegd de levering uit te stellen totdat de Wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft.
7.5 Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. Indien weigering van afname langer duurt dan 1 maand, is Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. gerechtigd de goederen te verkopen en alle schade en kosten op de Wederpartij te verhalen.
7.6 Indien Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. gegevens behoeft van de Wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd/uitvoering aan nadat Wederpartij deze aan Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. ter beschikking heeft gesteld.
7.7 Indien Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te bieden.
Artikel 8. Transport
8.1 Indien en voor zover Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. of een derde het transport, verzending of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door Wederpartij aan Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. is verstrekt, door Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. bepaald. Tenzij door Partijen anders overeengekomen, neemt Wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
Artikel 9. Reclames
9.1 Uitoefening van het recht van reclame moet schriftelijk geschieden, binnen acht dagen na ontvangst der goederen of verrichting van de diensten, voor zover het geen consumentenkoop betreft.
9.2 De waarde van de terug geleverde zaken wordt, onder aftrek van alle gemaakte kosten onder meer voor transport, douanebehandeling, eventuele verzekering met de Wederpartij verrekend. Retourzendingen, waarover niet vooraf met Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. schriftelijk overeenstemming is bereikt, worden niet aanvaard.
Artikel 10. Verhuur
10.1 Bij het bepalen van de huurperiode worden alle dagen inclusief zater-, zon- en feestdagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een volledige dag.
10.2 De Wederpartij dient de gehuurde goederen uiterlijk op de overeengekomen dag en tijdstip te retourneren tenzij tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen de huurperiode te verlengen.
10.3 Indien de gehuurde goederen niet binnen de overeengekomen termijn worden geretourneerd heeft Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. het recht de huurprijs door te berekenen totdat de gehuurde goederen alsnog geretourneerd worden met een opslag van 20% van de huursom.
10.4 De Wederpartij is aan Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. een waarborgsom verschuldigd, welke door Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. bij de Overeenkomst wordt vastgesteld. De waarborgsom wordt verrekend met alle verschuldigde bedragen.
10.5 Het is de Wederpartij niet toegestaan de gehuurde goederen aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al dan niet tegen vergoeding.
10.6 Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan.
10.7 De Wederpartij verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de goederen het terrein respectievelijk het magazijn van Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. verlaten.
10.8 De Wederpartij dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde goederen tegen verlies, diefstal, storm, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde goederen gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde goederen wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door Horecahandel en
-verhuur Van der Most B.V. medegedeeld. Indien de Wederpartij nalaat de gehuurde goederen te verzekeren is Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. gerechtigd zelf de gehuurde goederen te verzekeren en de kosten hiervan in rekening te brengen bij de Wederpartij.
10.9 Bij verhuur van tenten is de Wederpartij verplicht de benodigde KLIC-melding te verrichten, welke nodig is om de tent(en) met haringen te kunnen zekeren. De verhuur gaat niet door indien niet aan de meldingsplicht is voldaan.
10.10 Bij verhuur van tenten is Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. niet aansprakelijk voor (gevolg)schade geleden door niet normale weersomstandigheden als hevige neerslag en storm (onder storm wordt verstaan windkracht 9 op de schaal van Beaufort), ook indien Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. de tent(en) heeft bevestigd.
10.11 Indien van toepassing, is de Wederpartij er verantwoordelijk voor, dat de locatie waar de tenten worden geplaatst, bereikbaar is per vrachtwagen en/of ruwterrein heftruck. Ten behoeve van de toiletwagen dient een wateraansluiting op de locatie aanwezig te zijn en een rioolsluiting voor de afvoer. Voorts dient de Wederpartij te zorgdragen voor voldoende ruimte voor de aanvoer en/of opslag van de goederen.
Artikel 11. Betaling
11.1 In geval van koop, huur of door Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. verrichte werkzaamheden dient betaling voor (af)levering te geschieden op een door Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. aan te geven wijze. Voor consumentenkoop geldt een vooruitbetaling van 50% van de koopprijs tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
11.2 In andere gevallen dient betaling te geschieden binnen acht dagen na de factuurdatum. Reclames ter zake van facturen worden binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Horecahandel en -verhuur Van der Most B.V. te